A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Lizzy suli” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a DeCool Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság) Fót, Keleti Márton u. 7, 2151. Adószám: 26496469-2-13, továbbiakban: „Szervező”).

A nyereményeket a DeCool Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót, Keleti Márton u. 7, 2151. Adószám: 26496469-2-13, továbbiakban: „Szervező”) biztosítja.

A nyereményjátéknak a www.lizzysuli.hu oldalon, 2021.07.05. és 2021.08.22. között kerül lebonyolításra. 

 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A játékban részt vehet minden e-mail címmel rendelkező természetes személy, aki megfelel a következő feltételeknek:

1. 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy azzal a feltétellel, hogy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. 

2. A játékból ki vannak zárva a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. § (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

4. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését, vagy helyesbítését.

5. Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

 

JÁTÉKSZABÁLYOK

1. A Szervező a www.lizzysuli.hu weboldalon nyereményjátékot indít („Játék”), melynek keretében a fent meghatározott időszakon belül a játékosoknak lehetőségük nyílik a játék időtartama alatt hetente 1 x 25.000 Ft értékű DeCool vásárlási utalványt nyerni, illetve egy 100.000 Ft értékű fődíj (szintén vásárlási utalvány) megnyerésére is esélyük nyílik. A játék feltétele egy kérdés helyes megválaszolása a https://lizzysuli.hu/nyeremenyjatek/ weboldalon. A heti nyertesek is részt vesznek a fődíj kisorsolásában.

2. A játékban regisztrálók és a tudás alapú kérdésre helyesen válaszolók, továbbá a jelen Pályázatnak mindenben megfelelő Játékosok közül kerülnek kisorsolásra a heti nyertesek és a fődíj nyertese. A szavazók között kisorsolt nyertesek nyereménye a fenitek alapján az 1. pontban felsorolt értékű és mennyiségű vásárlási utalvány, melyeket a nyertes a www.decool.hu oldalon válthat be. Az utalvány legkésőbb 2021.09.31-ig, kizárólag az említett webshopban váltható be

3. A Játékban való részvétel önkéntes, és ingyenes.

4. A Szervező a sorsolásokat a megjelölt időszakban minden hét szerdán a nap végéig, a fő díjat pedig 2021. augusztus 24-én a nap végéig lebonyolítja.  A Szervező által ellenőrzött sorsoláson a szervező kisorsolja a Játékosok közül azokat a nyerteseket, aki megfelelnek a Játékszabályban foglalt feltételeknek. Mind a heti nyertesek, mind a fődíj nyertese a játékba regisztrálók közül online soroló programmal kerül kisorsolásra. 

5. A heti nyeremények esetében 1 nyertes és 1 pótnyertes kerül kisorsolásra a sorsolást megelőző naptári héten a játékban érvényesen regisztrálokközött. A főnyeremény esetében pedig 1 nyertes és 2 pótnyertes kerül sorsolásra a játék teljes időtartalma alatt érvényesen regisztrálók között. 

6. A nyertesek az e-mail címük alapján lesznek kisorsolva.

7. A Szervezőnek kötelessége a nyereményjáték nyerteseinek kihirdetése, valamint a Játékosokkal való kapcsolat felvétele a sorsolások lezárása utáni legkésőbbi 5 (öt) munkanapon belül.

8. A Játék nyertesének kihirdetése a nyereményjáték Facebookra illetve Instagramra feltöltött új bejegyzés formájában történik a https://www.facebook.com/lizzycardpapir

és https://www.instagram.com/decoolstore/ hivatalos felületén.

9. Bármely más bejegyzésben való regisztrációs kísérlet a lizzysuli.hu felületén kívül, vagy azon személyek, akik nem felelnek meg a Játékszabályban foglalt feltételeknek, nem kerülhetnek elbírálásra.

 

NYEREMÉNY

 

1. A Játék alatt 8 (nyolc) nyertest sorsol ki a Szervező. A Nyertesek nyereményének tárgya hetente 1 x 25.000 Ft értékű DeCool vásárlási utalvány, a fődíj pedig 1 db 100.000 Ft értékű DeCool vásárlási utalvány. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyerteseket terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége).

2. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

3. Az eredmény kihirdetését követő 7 (hét) napon belül a nyerteseknek kötelezően be kell küldeniük a Szervező számára személyes adataikat egy privát üzenet formájában, mely tartalmazza nevüket, e-mail címüket, lakóhelyüket, valamint telefonszámukat. A Játékosok személyes adatainak megadása ugyan önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék lebonyolításához, abban való részvételhez és megnyeréséhez is szükséges feltétel és a játékra való jelentkezéssel a decool.hu webáruház hírlevelére is feliratkozik. 

4. Továbbá, ha a nyertes korlátozottan cselekvőképes, az eredmény kihirdetését követő 7 (hét) napon köteles beküldenie a szülő, vagy törvényes képviselője írásos beleegyező nyilatkozatát a következő címre: hello@lizzysuli.hu címre.

5. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékost kizárja és a nyereményt ne adja át. Amennyiben a nyertes Játékos a fentiek szerint nem jelentkezik a nyertességről való értesítésre vagy egyéb, jelen játékszabályzatban meghatározott okból kizárásra kerül, illetve a nyeremény átvételére való jogosultságát elveszíti, úgy helyébe a soron következő pótnyertes lép, aki a fentiek szerint kerül értesítésre. A pótnyertesre szintén a jelen bekezdésben leírtak irányadóak.

6. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7. A nyeremény kézbesítése az adatok beérkezése utáni legkésőbb 10 napon belül történik az előírásnak megfelelően.

8. A nyertes számára a nyereményt a Szervező biztosítja.

 

PANASZKEZELÉS

1. A Játékosoknak joguk van az eredmény kihirdetését követő 14 (tizennégy) napon belül írásos panasszal élniük. A határidő lejárta után beérkezett panaszok nem kerülnek elbírálásra.

2. Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell a játékos személyes adatait, ideértve nevét, bejelentett lakcímét, beleértve a felperes irányítószámát is. Továbbá tartalmaznia kell a panasz okát, a panasztevő követelését, illetve a panasztevés okának, körülményeinek bemutatását.

3. Az írásos panaszokat a Decool Kft., Fót, Keleti Márton u. 7, 2151.címre szíveskedjenek beküldeni a következő címzéssel feladni „Nyereményjáték: Lizzy suli nyereményjáték”.

4. A panasztevők a panasz elbírálásáról írásos tájékoztatást kapnak, elektronikus formában, ha a panasz e-mailben érkezett, vagy hagyományos levélben a panasz elbírálását követő 14 (tizennégy) napon belül, a panasztevő által megadott címre. A Szervező a panasztevő személyes adatait csak és kizárólag a panaszkezelés idején, és panaszkezelés céljára használhatja fel, a panasz kezelése után az adatok törlésre kerülnek.

 

ADATVÉDELEM ÉS SZERZŐI JOG

1. Játékosok személyes adatainak kezelője maga a Szervező, ezáltal bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a hello@lizzysuli.hu e-mail címen keresztül.

2. A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a Szervező a nyerés tényét, továbbá nevüket, illetve a nyereményeiket a nyertesek Facebook felhasználónevét feltüntesse hivatalos Facebook oldalán: https://www.facebook.com/lizzycardpapir 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1. A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező a Lizzy Card Facebook oldalán és a www.lizzysuli.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező biztosítja a játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét a Játék időtartama alatt székhelyén is.

2. A Szervező nem vállal felelősséget azért, amennyiben a Játékos technikai hibájából vagy egyéb olyan okból adódóan, amelyért a Szervező nem felelős, a Játékos nem jelentkezik időben, illetve nem tud megjelenni a nyeremény igénybevétele érdekében.

3. A játékszabályokat a nyereményjáték kihirdetésének napján kötelessége közzétenni a Szervezőnek a https://www.facebook.com/lizzycardpapir hivatalos felületén, valamint biztosítania annak folyamatos elérhetőségét a játék végéig.

4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi saját Facebook és weboldalán. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

5. Jelen nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Szervező a Facebookot és az Instagramot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti.

 

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

Budapest, 2021. július 1.